242 واحد مسکونی کاشان

پروژه های مسکونی / Residential projects


توضیحات پروژه

زیربنا: 30/000 متر مربع
تعداد طبقات: 6
موقعیت: کاشان
کارفرما: اتحادیه تعاونی مسکن مهر کاشان 
آرشیتکت: مسعود نظام زاده
شرح خدمات: طرح و ساخت
تاریخ : 1388