84 واحد مسکونی رودهن

پروژه های مسکونی / Residential projects


توضیحات پروژه

زیربنا: 12/000 متر مربع
تعداد طبقات: 9
موقعیت: رودهن
کارفرما: تعاونی مسکن عمران مسکن سازان ایران
آرشیتکت: مسعود نظام زاده
شرح خدمات: طراحی فاز 1 و فاز 2 و نظارت
تاریخ: 1392