کارخانه کاغذ سازی اهواز

پروژه های صنعتی در دست اجرا / Industrial Projects Under Construction


توضیحات پروژه

زیربنا: 30/000  متر مربع در زمینی به وسعت 20 هکتار
تعداد طبقات: ساختمان های صنعتی ، نیمه صنعتی و غیر صنعتی
موقعیت: اهواز
کارفرما: مهندسین مشاور سانو
آرشیتکت: مسعود نظام زاده
شرح خدمات: طراحی فاز 1 و فاز 2 و نظارت
تاریخ: 1398