معماری داخلی الهیه

پروژه های مسکونی / Residential projects


توضیحات پروژه

زیربنا: 400  متر مربع مسکونی 
تعداد طبقات: طبقه 11
موقعیت:  تهران - الهیه
کارفرما: بخش خصوصی
آرشیتکت: مسعود نظام زاده
شرح خدمات: طراحی و معماری داخلی (فاز 1 و فاز 2 و نظارت)
تاریخ: 1395